استانداردها-پیام-دشت-پارس

استاندارد و نقشه های عمومی

دستورالعمل طراحی سازه اي و الزامات و ضوابط عملکردي و اجرایی نماي خارجی ساختمان ها (والپست)
آيين نامه طراحي و اجراي سازه هاي فولادي سرد نورد (LSF)
طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری (والپست)
پیمایش به بالا